Regulamin


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami współpracy obejmującej zarówno udział w darmowych webinarach jak i zakup naszych produktów i usług.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep Internetowy www.flowcoaching.eu (zwanego dalej Sklepem Internetowym) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego www.flowcoaching.eu zwanego dalej Serwisem. 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Flow Małgorzata Binias-Wilga z siedzibą w Czeladź, ul. Powstańców Śląskich 11/18, NIP:627-244-57-88, kontakt malgorzata@flowcoaching.eu, zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą. 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych firmy Flow. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, zgodnie z warunkami Polityki prywatności. 5. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne. 6. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej. 7. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada. 8. Usługodawca może zobowiązać Klienta do zawarcia kontraktu bezpośrednio związanego z realizacją usługi (np. kontrakt coachingowy). O treści kontraktu Klient zostanie powiadomiony przed rozpoczęciem realizacji Usługi, a brak zgody klienta na jego zawarcie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy na zasadach opisanych w Rozdziale 5 Regulaminu.

Rozdział 2 Słowniczek Regulaminu 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika. 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 4. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. 5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego www.flowcoaching.eu 9. SERWIS – serwis Internetowy mieszczący się pod adresem www.flowcoaching.eu 10. SKLEP INTERNETOWY – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.flowcoaching.eu 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – właściciel Serwisu www.flowcoaching.eu, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 12. ŚRODEK POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługodawcy i Usługobiorcy można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. telefon, wideo czat, poczta email. 13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 15. USŁUGA – usługa zlecenia świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, będąca przedmiotem umowy Sprzedaży, świadczona za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub osobiście przez Usługodawcę. Usługi, której termin realizacji jest rozłożony na więcej niż jeden dzień roboczy, traktowane są jako jedna integralna Usługa, z datą rozpoczęcia realizacji przypadającą na pierwszy dzień świadczenia usługi. 16. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług lub usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.

Rozdział 3 Zawarcie umowy sprzedaży 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. 2. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie, wraz z podatkami, Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia. 3. Potwierdzenie o którym jest mowa powyżej jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności: 1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu 2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz zasadami i terminem płatności 3. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 4. treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz 2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3

Rozdział 4 Formy i termin płatności, czas realizacji Usługi 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 1. Przelew tradycyjna na rachunek bankowy nr. 04 1020 2498 0000 8402 0524 9117 tytułem: nr zamówienia. Przelew powinien być dokonany w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia, jednak nie później niż na dwa dni robocze przed wykonaniem Usługi. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy – dotyczy to zarówno Klienta będącego jak i niebędącego Konsumentem. Wykonanie usługi, nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto. 2. Płatność elektroniczna – płatność za pomocą systemu płatności Przelewy24, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Brak dokonania płatności z chwilą złożenia zamówienia oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży – dotyczy to zarówno Klienta będącego jak i niebędącego Konsumentem. Wykonanie usługi, nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się Przelewy24 – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności 2. Usługi świadczone są wyłącznie w granicach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Termin i miejsce realizacji usługi jest uzgadniane pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługobiorcę lub jest wyszczególniony w opisie Produktu na stronie Sklepu Internetowego (np. w przypadku konsultacji grupowych, szkoleń itp.). 4. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany terminu i/lub miejsca realizacji Usługi w nieprzekraczającym dwóch dni roboczych terminie od wyznaczonej daty realizacji Usługi. Informacja o zmianie może być dostarczona drogą mailową na wskazany w zamówieniu adres lub telefonicznie na wskazany numer telefonu Klienta. 5. Jeżeli Usługa zostanie odwołane, uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin i/lub miejsce, lub możliwość rezygnacji z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów wykupionej Usługi – na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 7. 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku zmiany terminu świadczenia Usługi, o ile zmiana terminu nastąpiła w określonym w punkcie 4 terminie.

Rozdział 5 Prawo do odstąpienie od umowy 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą Zawarcia umowy. 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. ustaw Poz 827 z zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone: 1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Flow Małgorzata Binias-Wilga, ul. Powstańców Śląskich 11/18, Czeladź, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata@flowcoaching.eu. 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszt zamówionych usług z wyjątkiem tych, które zostały już wykonane. 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 9. Niezależnie od prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca umożliwia rozwiązanie umowy Sprzedaży z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów usługi, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia realizacji Usługi. 10. Klient o woli rozwiązania umowy sprzedaży jest zobowiązany zawiadomić telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 503-137-637 i mailowo na adres: malgorzata@flowcoaching.eu.

Rozdział 6 Reklamacje 1. Sprzedawane przez Sklep Produkty mają charakter Usługi Zlecenia i jako takie nie podlegają prawu rękojmi określone w Kodeksie Cywilnym. 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę w sposób staranny i zgodnie z zamieszczonym opisem Produktu. 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji co do zakresu i terminu oraz miejsca wykonania Usługi, jeśli było ono niezgodne z opisem zakupionego Produktu. 4. Reklamację może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata@flowcoaching.eu 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży. 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Rozdział 7 Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika oraz Formularz Zamówień. 2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę: 1. wypełnieniu Formularza Rejestracji, 2. kliknięciu pola „Zarejestruj się” 3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. 5. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”. 6. Istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego), jedynie do czasu kliknięcia pola Zamawiam. 7. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis. 10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 11. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres małgorzata@flowcoaching.eu

Rozdział 8 Pozostałe Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy świadczenia usług 1. Usługodawca 1. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu sprzedaży; 2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej – obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie; 3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej; 4. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta w trakcie lub następstwie świadczenia usług; 5. może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu; 6. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, bez zachowania przez Klienta prawa do zwrotu kosztów Usługi; 2. Usługobiorca: 1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu; 2. ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 3. zobowiązuje się do nieprzesyłania i nieprzekazywania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością; 4. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

Rozdział 9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 10 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Sklepu Internetowego. 2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu. 4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie. 5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika, 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa polskiego.
(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone FLOW  Polityka prywatności Regulamin

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem